Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1 SoapQueen: gevestigd te Bergen op Zoom en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 20119278 handelend onder de naam SoapQueen.
1.2 Website: de website van SoapQueen, te raadplegen via www.online-zeepwinkel.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met SoapQueen en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen SoapQueen en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van SoapQueen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor SoapQueen slechts bindend, indien en voor zover deze door SoapQueen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
2.4 Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor SoapQueen alleen bindend indien en voor zover deze door SoapQueen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN INFORMATIE
3.1 Alle op de Website en in andere van SoapQueen afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. SoapQueen kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van SoapQueen afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4 SoapQueen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van SoapQueen en het voldoen aan de daarbij door SoapQueen gestelde voorwaarden.
4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SoapQueen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft SoapQueen het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4 SoapQueen kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien SoapQueen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
4.5 SoapQueen behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

ARTIKEL 5. REGISTRATIE
5.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
5.3 Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. SoapQueen is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
5.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of SoapQueen daarvan in kennis te stellen, zodat SoapQueen gepaste maatregelen kan nemen.

ARTIKEL 6. UITVOERING OVEREENKOMST
6.1 Zodra de bestelling door SoapQueen is ontvangen, stuurt SoapQueen de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
6.2 SoapQueen is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.3 De levertermijn bedraagt in beginsel 2 tot 6 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van SoapQueen.
6.4 Indien SoapQueen de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
6.5 SoapQueen raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
6.7 SoapQueen is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.


ARTIKEL 7. HERROEPINGSRECHT/RETOUR
7.1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met SoapQueen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan geldt in afwijking van het voorgaande de procedure zoals vermeld in lid 9 van dit artikel. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
i. als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
ii. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
iii. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
7.2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft SoapQueen een raming van deze kosten. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald. Voorgaande geldt echter niet voor Klant die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
7.3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. Speciaal voor Klanten handelend in uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt dat producten enkel ongebruikt in ongeopende verpakking geretourneerd kunnen worden.
7.4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
7.5 Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan SoapQueen, of op andere ondubbelzinnige wijze aan SoapQueen kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. SoapQueen bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

SoapQueen
Veilingdreef 20
4614RX, Bergen op Zoom

7.6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft SoapQueen de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen
7.7 Tenzij SoapQueen aanbiedt het product zelf af te halen, mag SoapQueen wachten met terugbetalen tot SoapQueen het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
7.8 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
i. Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
ii. Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
7.9 Indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan kan een op afstand gesloten Overeenkomst alleen na schriftelijke of elektronische bevestiging van SoapQueen ontbonden worden. In dat geval heeft SoapQueen het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de goederen met een minimum van € 7,50 in rekening te brengen, onverkort het recht van SoapQueen op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen. Indien een bestelling niet betaald of afgehaald wordt binnen 30 dagen na bestelling, zal deze automatisch geannuleerd worden. De annuleringkosten blijven in dat geval ook van kracht.

ARTIKEL 8. PRIJZEN EN BETALING
8.1 Klant dient betalingen aan SoapQueen volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. SoapQueen is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
8.2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de SoapQueen is gewezen op de te late betaling en SoapQueen de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is SoapQueen gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. SoapQueen kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
8.3 Alle prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, etc. In geval van verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren is SoapQueen gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. De Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is in dat geval gerechtigd om de Overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden.

ARTIKEL 9. GARANTIE EN CONFORMITEIT
9.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door SoapQueen een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
9.2 SoapQueen staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat SoapQueen er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
9.3 Een door SoapQueen, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
9.4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt SoapQueen daarvan in kennis te stellen.
9.5 Indien SoapQueen de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

ARTIKEL 10. KLACHTENPROCEDURE
10.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van SoapQueen, dan kan hij bij SoapQueen telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
10.2 SoapQueen geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal SoapQueen binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
10.3 Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
11.2 De totale aansprakelijkheid van SoapQueen jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). 

11.3 Aansprakelijkheid van SoapQueen jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vertragingsschade, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op SoapQueen jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SoapQueen.
11.5 De aansprakelijkheid van SoapQueen jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant SoapQueen onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SoapQueen ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SoapQueen in staat is adequaat te reageren.
11.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SoapQueen meldt.
11.7 In geval van overmacht is SoapQueen niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

ARTIKEL 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van SoapQueen.

ARTIKEL 13. PERSOONSGEGEVENS
13.1 SoapQueen verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

ARTIKEL 14. SLOTBEPALINGEN
14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar SoapQueen gevestigd is.
14.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
14.4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.


Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

SoapQueen
Veilingdreef 20
4614RX, Bergen op Zoom
tel 0164254900
e-mail admin@soapqueen.nl
KvK 20119278
BTW NL815014570B01
(Download de Algemene voorwaarden van SoapQueen als PDF bestand.)

Nieuwsflash

Blijf op de hoogte van:
Nieuwe & GRATIS producten
Tijdelijke aanbiedingen
Kortingen & Acties
Aanmelden

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2007 - 2024 De Online Zeepwinkel | sitemap | rss