Nieuwsflash

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Gastenboek

  • 17-05-2017 - Wat een fijne winkel, heerlijke producten, perfecte verzending! Derde keer...  lees meer
  • 15-04-2017 - Een paar jaar geleden werd ik zakelijke klant met als...  lees meer
  • 10-04-2017 - Super snelle levering. En super kwaliteit van gietzeep
    Ik blijf bij...  lees meer
Plaats een bericht

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van De Online Zeepwinkel van SoapQueen, gevestigd te Bergen op Zoom gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20119278


1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen De Online Zeepwinkel van SoapQueen, verder aan te duiden als: “SoapQueen”, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met SoapQueen overeengekomen worden. Onder de “afnemers” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met SoapQueen een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie SoapQueen een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede dienst rechtsopvolgers. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, binden SoapQueen niet, tenzij deze schriftelijk door SoapQueen zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat SoapQueen een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van SoapQueen niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

2. Aanbiedingen
Alle door SoapQueen gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welk vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Door SoapQueen verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte. SoapQueen behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen.

3. Opdracht
De afnemer is ten opzichte van SoapQueen volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de afnemer. SoapQueen biedt de afnemer de mogelijkheid om opdrachten elektronisch te plaatsen. Bij gebreke van een schriftelijke of elektronische bevestiging, is SoapQueen gerechtigd te vertrouwen op hetgeen elektronisch is gemeld en draagt de afnemer alle verantwoordelijkheid ter zake. SoapQueen behoudt zich ter zake alle rechten voor. Bij het plaatsen van een opdracht bij SoapQueen dient de afnemer zichzelf te identificeren. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst en bevestigd, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer ondertekende inkooporder. SoapQueen kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden echter niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. SoapQueen is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn. SoapQueen is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst en bevestigd door een afnemer. SoapQueen is bijgevolg gerechtigd om aan de afnemer te leveren, te factureren en van deze afnemer betaling te verlangen met betrekking tot de geplaatste opdrachten.

4. Totstandkoming van overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand nadat SoapQueen een opdracht elektronisch heeft bevestigd of nadat SoapQueen met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen drie werkdagen schriftelijk bezwaar maakt. Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden SoapQueen slechts voor zover zij door SoapQueen schriftelijk of elektronisch zijn bevestigd.

5. Prijzen
Alle prijzen en tarieven zijn in Euromunt en inclusief BTW en exclusief kosten van verzending. Waar mogelijk zullen verzendkosten direct in rekening worden gebracht. In die gevallen dat dit niet mogelijk is, zullen de verzendkosten u separaat in rekening worden gebracht op basis van werkelijk gewicht en/of afmeting. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is SoapQueen gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor SoapQueen al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

6. Betaling
Tenzij schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door SoapQueen aangewezen bank- of girorekening binnen 8 dagen na factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van SoapQueen vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook. Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invordering)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft SoapQueen, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te hare keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerdert met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan SoapQueen verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 7,50 per aanmaning. Indien SoapQueen daartoe aanleiding ziet, kan SoapQueen nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. SoapQueen is ten allen tijde gerechtigd een aanbetaling te vragen voor het verschuldigde factuurbedrag. Zolang SoapQueen geen kredietlimiet op afnemer heeft ontvangen wordt alleen tegen vooruitbetaling van de factuur geleverd.

7. Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde zaken blijven eigendom van SoapQueen totdat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan. De afnemer mist het recht de door SoapQueen geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald. In geval de afnemer enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met SoapQueen, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is SoapQueen gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van SoapQueen tot het vorderen van kosten van schade en interesten.
De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden. De afnemer is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij SoapQueen berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden. Voorts is de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van SoapQueen.


8. Termijn en Levering
Alle door SoapQueen genoemde (levering)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan SoapQueen bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan,vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Overschrijding van de door SoapQueen opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst. Annulering van orders kan alleen na schriftelijk of elektronisch bevestiging van SoapQueen. In geval van annulering van de opdracht door afnemer heeft SoapQueen het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de goederen met een minimum van € 7,50 in rekening te brengen, onverkort het recht van SoapQueen op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen. Indien een order niet betaald of afgehaald wordt binnen 30 dagen na bestelling, zal deze automatisch geannuleerd worden. De annuleringkosten blijven in dat geval ook van kracht. Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag SoapQueen de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is SoapQueen gerechtigd deze afzonderlijk te factureren. Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. Tenzij schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.

8.1 Leveringen via GLS
Leveringen welke vruchteloos worden aangeboden bij de afnemer worden gedurende 7 dagen bewaard in het dichts bijzijnde afhaalpunt. Dit wordt kenbaar gemaakt door een kaart in de brievenbus. Bestellingen welke niet binnen vooropgestelde termijn zijn opgehaald worden retour gestuurd naar SoapQueen. Indien SoapQueen een retour pakket moet verzenden worden er 7,50 € verzendkosten in rekening gebracht.

9. Transport
SoapQueen bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. SoapQueen is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten, indien en voor zover SoapQueen zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

10. Reclame
De afnemer is verplicht de zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door SoapQueen slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan SoapQueen kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van SoapQueen. Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende zaken gebeurd is binnen een termijn van 8 werkdagen voor de retouraanvraag. Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en de reden van retouraanvraag. SoapQueen behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen niet te honoreren. Indien SoapQueen toelaat dat zaken kunnen worden teruggezonden, zal de klantendienst van SoapQueen aan de afnemer een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 8 werkdagen vanaf de datum van toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 8 dagen dienen de zaken SoapQueen te worden afgeleverd. Bij het terugzenden van de zaken moet het retournummer duidelijk vermeld worden op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten. Enkel zaken die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden teruggezonden en kunnen worden aanvaard. De afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van SoapQueen, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de afnemer en heeft SoapQueen het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen.

11. Aansprakelijkheid
SoapQueen is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van SoapQueen. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) gegevensverlies of- vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten. SoapQueen is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan SoapQueen toerekenbare opzet of grove schuld. Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door SoapQueen geleverde goederen, is SoapQueen niet aansprakelijk. De afnemer vrijwaart SoapQueen en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door SoapQueen geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van SoapQueen en/of door haar ingeschakelde derden. De aansprakelijkheid van SoapQueen uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW. Eventuele aanspraken van afnemer dienen binnen acht werkdagen na uitvoering van de overeenkomst bij SoapQueen te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.

12. Algemeen
De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:
a. De afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;
b. SoapQueen goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
c. De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
d. De afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
e. Van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.
SoapQueen is in de 12.1 gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:
f. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of
g. enig door de afnemer aan SoapQueen verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of
h. het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

13. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van SoapQueen, tenzij anders is overeengekomen.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Aanbieding

  • 100% Versheid Garantie
  • CHECK Het Product van de Week!
  • Extra Kortingen
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.