veiligheidsinformatie

1. Het product
Handelsnaam:   "silli ® plastique". 2 Componenten, kamertemperatuur vulcaniseer additief siliconen rubber.


2. Samenstelling en informatie over het product.  Bevat geen voor de gezondheid   gevaarlijke stoffen   in overeenstemming met Richtlijn 67/548/EEG en de opeenvolgende wijzigingen en aanpassingen aan de technische vooruitgang.


3. Gevareninformatie. Bevat geen voor de gezondheid   gevaarlijke stoffen   in overeenstemming met Richtlijn 67/548/EEG en de opeenvolgende wijzigingen en aanpassingen aan de technische vooruitgang.

 

4. EERSTE HULP MAATREGELEN  

Geen schade aan medewerkers is ooit gemeld. Echter, in geval van contact, inademing of inslikken, gelden de volgende algemene EHBO maatregelen;

  4.1 Bij inademen: in de frisse lucht. Als de ademhaling moeilijk is, kunstmatige beademing en medisch advies inwinnen.

 4.2 Inslikken: raadpleeg een arts. Braken alleen als aangegeven door de arts. Geef nooit iets via de mond aan een bewusteloos persoon. 

4.3 Ogen en huid: wassen met veel water, indien de irritatie aanhoudt, een arts raadplegen.

 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN  

Gesloten houders blootgesteld aan de hitte van een brand kan leiden tot overdruk veroorzaken en ontploffen. Voor informatie over milieu-en gezondheidsrisico`s, de bescherming van de luchtwegen, ventilatie en individuele beschermende maatregelen wordt verwezen naar de andere hoofdstukken van dit blad.  

5.1 Blusmiddelen: CO2, schuim, AFFF, chemische poeder voor ontvlambare vloeistoffen. Water mag niet doeltreffend zijn om de brand te blussen, desalniettemin moet worden gebruikt om de containers worden blootgesteld aan vlammen te koelen en branden en explosies te voorkomen. Voor lekkages en gemorste stof die niet vlam hebben gevat, kan nevelwater worden gebruikt om de brandbare dampen te verspreiden en bescherming van de personen die betrokken zijn bij het ​​stoppen van de lekkage. 

 

6. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN  

6.1 Fysische toestand en kleur: Bi-component siliconen. De basiscomponent is gekleurd in het groen.    

6.2 Geur: reukloos   

6.3 Oplosbaarheid: niet oplosbaar in water. Niet om te vormen indien volledig uitgewerkt.  

6.4 Comburent eigenschappen: niet comburent voor de EEG  

6.5 pH: nvt  

6.6 Vlampunt:> 200 ° C  

6.7 Dampspanning: <0,01 kPa een 20 ° C

6.8 Dichtheid: 1,45 g/cm3

 

 7. OVERIGE INFORMATIE ALGEMEEN BIBLIOGRAFIE

1. Richtlijn 1999/45/EG en daarop volgende wijzigingen, 

2. Richtlijn 67/548/EEG en volgende wijzigingen en aanpassingen (technische aanpassing XXVIII),

3. Richtlijn 91/155/EEG en daarop volgende wijzigingen  

4. The Merck Index. - 10e editie,

5. Het hanteren van chemische veiligheid;  

6. NIOSH - griffie van toxische effecten van chemische stoffen;  

7. INRS - Fiche Toxicologique (toxicologische vel),

8. Patty - industriële hygiëne en toxicologie;  

9. N.I. Sax-gevaarlijke eigenschappen van industriële materialen-7, 1989 Edition;

 
Opmerking voor gebruikers: De informatie in deze fiche zijn gebaseerd op onze eigen kennis op de datum van de laatste versie. Gebruikers moeten controleren of de geschiktheid en de grondigheid van de verstrekte informatie volgens elk specifiek gebruik van het product. Dit document moet niet de beschouwd als een garantie op een specifiek product eigendom. Het gebruik van dit product is niet onderworpen aan onze directe controle, daarom, moeten gebruikers, onder hun eigen verantwoordelijkheid, in overeenstemming met de huidige gezondheid en veiligheid wet-en regelgeving. De producent en verkoper is ontheven van elke aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik.

 
Nieuwsflash

Blijf op de hoogte van:
Nieuwe & GRATIS producten
Tijdelijke aanbiedingen
Kortingen & Acties
Aanmelden

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2007 - 2024 De Online Zeepwinkel | sitemap | rss